ورود اعضاء
پیام روز
محیط زیست سالم ، بستر شکوفایی و نوآوری . < شعار ملی >
Skip Navigation Links

منطقه شکارممنوع دشت اسفدن اولین منطقه ای که بعد از استقرار اداره محیط زیست در شهرستان مورد توجه و مدیریت قرار گرفت. در تاریخ 15 /2/ 1384 بعنوان شکارممنوع انتخاب و مصوب گردید. اما در سال 1385 قسمت شمالی آن به حفاظت شده ( منطقه حفاظت شده شاسکوه فعلی) و قسمت جنوبی آن با مساحت 53150 هکتار، هنوز بعنوان شکارممنوع باقی است.

موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای