ورود اعضاء
پیام روز
احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است . < >
Skip Navigation Links

منطقه شکارممنوع آهنگران حد فاصل منطقه حفاظت شده شاسکوه و منطقه پیشنهادی شکارممنوع تجنود است. این منطقه بعنوان کریدور گونه های با ارزشی همچون پلنگ، قوچ و میش و کل و بز عمل نموده و در تبادل ژنتیکی منطقه شاسکوه با منطقه تجنود و دیگر زیستگاههای جنوبی تر استان عمل میکند. حفاظت از این منطقه بسیار حائز اهمیت است.

موضوعات
نظرسنجی
انجمن حامیان طبیعت قهستان را چگونه ارزیابی می کنید؟نتایج ثبت رای